SLS Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík na www.revue.herba.sk

Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík


Prinášame čitateľom možnosť prezrieť a prečítať si celé čísla časopisu Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík

ISSN 1335-5090

Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík 2009


Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík SLS 2/2009
Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík SLS 1/2009

Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík 2008


Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík SLS 4/2008

Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík 2007

Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík 2006

 Bernadič MariánPozývam Vás na stránky časopisu Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík. Revue je recenzovaný odborný časopis Slovenskej lekárskej spoločnosti - Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek a Spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve, ktorý vydávala SLS od roku 1994 a ktorý naplnil 14. ročníkov. Prináša pôvodné príspevky, referáty a informácie z odbornej činnosti v ošetrovateľstve, sociálnej práci a v laboratórnych metodikách používaných v zdravotníctve, domáce a zahraničné informácie z oblasti vzdelávania a činnosti organizačných zložiek Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Časopis bol určený pore viac ako 4500 sestier a laborantov v SR, pričom publikoval aj práce prichádzajúce z ČR. Vytváral priestor, v ktorom sa realizovala výmena odborných a vedeckých poznatkov v pregraduálnom aj postgraduálnom vzdelávaní. Tento priestor je na Slovensku veľmi úzky a je veľkou škodou pre sestry, že Revue prestalo vychádzať. Naša snaha je obnoviť zdroj informácií publikovaných v Revue a poskytnúť ho bezplatne všetkým záujemcom a pripraviť východiskovú bázu pre obnovenie elektronickej verzie tohto úspešného časopiosu.
Časopis vychádzal od svojho vzniku a registrácie roku 1994 do roku 2008. O vznik časopisu sa významne zaslúžil prof. G. Čierny, PhDr. Ž. Mácová a tiež prim. MUDr. R. Menkyna, ktorí spoločne pripravili smerovanie tohto odborného časopisu po jeho transformácii predchádzajúceho Zpravodaja (vydával Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov) a Revue ošetrovateľstva (vydával ILF spoločne so Slovenskou lekárskou spoločnosťou). Prof. Čierny sa významným spôsobom pričinil o to, že časopis sa realizoval v náročných ekonomických a spoločenských podmienkach. Nemožno však nespomenúť zásluhy dr. Mariányiho, dr. Bujdákovej, dr. Zlámalovej, odborných redaktorov prim. Menkynu a doc. M. Bernadiča a tajomníčky redakcie p. O. Ďuržovej pri jeho budovaní a rozvoji.
Čas ukázal, že Revue je publikačný a diskusný priestor, ktorý potrebujú práve sesterské odborné spoločnosti, ktoré potrebujú pomoc pri vedení odborného periodika. Sme radi, že z iniciatívy zdravotníckeho vydavateľstva Herba sa vytvorila možnosť otvoriť webovú stránku Revue dostupnú pre každého záujemcu. Veríme, že táto iniciatíva bude pokračovať až do transformácie časopisu do elektronickej formy a opakovanej podpore Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek a Spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve SLS.

Prof. Marián Bernadič
odborný redaktor Revue

 


Knihy z vydavateľstva HERBAManuál enterálnej výživy z Herby na ShopHerba.sk Traumatológia hornej končatiny u dospelých z Herby na ShopHerba.sk Niekoľko úvah o etických otázkach v gastroenterológii z Herby na ShopHerba.sk 
Sociálna gerontológia  z Herby na ShopHerba.sk Dekubity prevencia a liečba v praxi z Herby na ShopHerba.sk 
Právo a zdravotníctvo z Herby na ShopHerba.sk Geriatria z Herby na ShopHerba.sk 
 z Herby na ShopHerba.sk 
Pandémia nedostatku vitamínu D - slnečný vitamín  z Herby na ShopHerba.sk 
Parkinsonova choroba  z Herby na ShopHerba.sk

Redakcia: Revue ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík, Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava
e-mail: secretarysma@ba.telecom.sk

Odborný časopis Slovenskej lekárskej spoločnosti – Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek a Spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve. Prináša pôvodné príspevky, referáty a informácie z odbornej činnosti v ošetrovateľstve, sociálnej práci a v laboratórnych metodikách používaných v zdravotníctve, domáce a zahraničné informácie z oblasti vzdelávania a činnosti organizačných zložiek Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Čestný šéfredaktor: Prof. MUDr. Gustáv Čierny, DrSc.
Výkonná šéfredaktorka: PhDr. Želmíra Mácová, MPH.
Zástupkyňa šéfredaktorky: Prof. MUDr. Mária Kovářová, PhD.
Odborný redaktor: Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., mim. prof.
Tajomníčka redakcie: PhDr. Ivana Vojteková, PhD.
Jazyková redaktorka: PhDr. Helena Bernadičová
Redakčná rada: Dipl. Pflegewirt Andreas Buscher (SRN), prof. Dr. David Ellis (USA), prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc., Mgr. Anna Herianová, PhD., Eva Juríková, Daniela Köbölová, doc. PhDr. Jana Levická, PhD., MUDr. Radko Menkyna, Sabine Stordeur-Deschuymere (Belgicko), doc. PhDr. Dušan Sysel, PhD., Mgr. Rozália Šeilingerová (predsedkyňa redakčnej rady), PhDr. Mária Šupinová, Peter Tackenberg (SRN), Hilda Vorlíčková (ČR).
Vydáva Slovenská lekárska spoločnosť v Bratislave, Cukrová 3, 813 22 Bratislava 1, Slovenská republika
Adresa redakcie a inzercia: Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava 1.
Tel.: 02/5292 2020, 02/5292 2017, 02/5292 2019 fax: 02/5263 5611
Rozširuje: Slovenská lekárska spoločnosť. Vychádzajú 4 čísla do roka. Cena jedného čísla je 1,5 Eur (pre členov Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek a Spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve zdarma).
Reg. číslo 1206/96, EV 546/08, EV 2990/09

 


Zverejnené s láskavým súhlasom prezidenta SLS - Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., riaditeľky SLS PhDr. Želmíra Mácová,MPH, a odborného redaktora - prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. na základe dohody medzi SLS a vydavateľstvom Herba